M.Tech./ Structural Engineering (I year)

S.NO.

ROLL NO

NAME

1

203208001

Velmurugan  M

2

203208004

Makesh Kumar S

3

203208005

Rajeev Ravi Nair

4

203208006

Gokul Krishnan M

5

203208008

Sarenga Nathan R

6

203208009

Varun V J

7

203208010

Shaheer Ali K

8

203208011

Haridharan M K

9

203208012

Arun T

10

203208013

Sankoju Manohar

11

203208014

Mohammed Hashim C P

12

203208015

Praveen V F

13

203208017

Suresh Khannan G

14

203208018

Mohammed Riaz M A

15

203208019

Lekshmi S S

16

203208020

Muthu Alias Vasuki Devi P

17

203208021

Mange Sudarshan

18

203208022

Anil Kumar Bandi

19

203208023

Sathyanarayanan D

20

203208025

N Madhavi

21

203208026

Vinod Pulinote

22

203208027

Subha I P