Webteam

Third year

  • Vignesh Duraisamy (112119006@nitt.edu)
  • Guruprasanna V (112120072@nitt.edu)

Fourth year

  • Ajitha prasad (112119006@nitt.edu)